SanDiego

SanDiego

Hanshi Hargrove , Hanshi Jiro Shiroma, Hanshi Kikukawa